Обучение и практика по УЧР „+” Мениджмънт и Организационно консултиране

Продължителност
Старт: Събота 05 Октомври 2019 09:00 Край: Неделя 26 Април 2020 17:00

  • image

ЗА СЪБИТИЕТО

Обучението „Управление на човешките ресурси, мениджмънт, организационно консултиране” на Ен Джи Би – Академия подготвя участниците за реализация в три практически посоки, но стъпвайки на една и съща теоретична база – организационната психология.

Предимство на курса е подготовката ви едновременно в три професии – управлението на човешките ресурси, мениджмънта, консултирането – и реализацията ви според вашия натюрел, а при наличието на повече възможности – и  в трите области:

  • ако сте чувствителен и отзивчив към човешките съдби и проблеми, ако ви вълнуват личните съдби на хората вие можете да изберете за себе си реализация като „специалист човешки ресурси”;
  • ако имате визия за бъдещето на бизнеса, мислите позитивно, решителни сте и сте готови да поемате отговорност за другите, вие можете да използвате тези си качества за реализацията си като „мениджър”;
  • ако ви привлича изследователската авантюра, инсайтът на откритията, разрешаването на уникални казуси с всеки нов клиент, опитайте реализация като консултант, без да забравяте, че консултантът има около 60 часа седмична натовареност и средно 2 нощи седмично извън дома.

По всички индикации изглежда, че в условията на дефицит на време за съвременника ни сме направили сполучлив избор, като сме достигнали до единството в тези три организационни направления и сме спестили много разтакаване, повторения на едни и същи теми, досада и … средства.

Обучението издържà проверката на времето – настоящият випуск е 11-ти по ред, а през модулите му са преминали 420 сертифицирани курсисти, които в момента се реализират като управляващи собствен бизнес, мениджъри, специалисти в отделите по Човешки ресурси, консултанти.

Техният успех се дължи на дълбоката промяна, която настъпва в разбирането им за професионализма, бизнеса и себе си в резултат на аудиторните занимания, диалогичния стил на обучението, умелото и професионално преподаване и водене на курса.

След завършването му участниците разполагат с всички материали, необходими им за самостоятелна професионална реализация – теоретични знания (14 тематични модула), диагностични методи (74), симулации, игри, казуси (80), 14 разработки на двудневни тренинги по всеки от тематичните модули. Всичко това те получават при записването си в курса в три подробни учебника, за да могат, когато завършат обучението си, да имат лесна и надеждна опора в личната си реализация.

В методологическо отношение водещият принцип на обучението е въплътен в сентенцията на Парацелз, че „теория без практика е като светец, който не е направил нито едно чудо”. В отговор на спецификата на материала и потребностите на участниците, курсът включва практика в базовите организации на Ен Джи Би–Академия по актуални проблеми на клинта: диагностика, разработване на проекти за развитие на организациите, интервенции, съобразени с проблемите на организацията и пр. Работи се отговорно и конструктивно с клиенти.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението представлява 6-месечен курс, който се организира в 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Приемат се кандидати с изявен интерес и способности в консултирането, управлението на човешките ресурси, мениджмънта, които заемат или желаят да заемат водещи позиции в организацията и които се нуждаят от повишение на квалификацията си и усвояване на нови знания и умения – базисни и за напреднали:

УЧЕБНИК:

Наличие на учебник в три части, съдържащ всичките модули на курса, както и пълен набор игри, тестове, симулации, казуси, теоретични и практически знания. Всеки модул има разработен сценарий за двудневен тренинг. Вие най-добре можете да оцените какво представлява и какво ви дава този труд, след като се запознаете с него – http://ngbconsult.com/book-1.

 

ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

1. Психолого-антропологични предпоставки на организацията. Айсбрейкър. Групова динамика и управление на организационната промяна. Емоционална интелигентност.

2. Теория и практика на организационното консултиране. Управление на човешките ресурси и маркетинг на консултантските услуги. Организационна диагностика. Съпротиви и преодоляването им.

3. Полигон на мениджърските функции. Структурно и йерархично изграждане на организацията. Процесно ориентираните организации. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация.

4. Управленски решения – дърво на проблемите, дърво на целите. Стратегическо планиране. Кризисен мениджмънт. Авариен мениджмънт.

5. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите, контрол. Управление на времето.

6. Културологичен подход към организацията. Диагностика и развитие на организационната култура. Корпоративен брандинг. Корпоративни неврози. Сливания и поглъщания и културна интеграция.

7. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление. Бизнес-план. Личностен профил на предприемача.

8. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи: стратометрична концепция, роли в екипа, мениджърска решетка, лидерството – функция на всекиго в екипа, дисфункционално лидерство, междуличностна съвместимост. Социометрия.

9. Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Прозорец на Джохари. Съпътстващи беседи.

10. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, стратегически маркетинг, личността на търговеца, ефективни продажби, обслужване на клиенти.

11. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала: мотивационен профил, мотивационни лостове, система за възнаграждение и стимулиране, социален пакет, мотивационен климат, мотивационна стратегия, мотивационен план.

12. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.

13. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, атестационни процедури, центрове за оценка и развитие на кадрите, кариерно развитие.

14. Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.
 

     ВОДЕЩ:

     Проф. дпсн Сава Джонев      Когато разработвах тази методика, първо обучих себе си! И след като се убедих
     във високата ефективността на техниките, които ми донесоха успех,
     организирах този курс, за да се възползвате и вие.

     ОПИТ: 

  • университетски преподавател и фирмен консултант с дългогодишна практика при подготовка на специалисти по управление на човешките ресурси, мениджмънт, организационно развитие;
  • в създаване и управление на социални общности със собствено участие на всички нива – от изпълнителско до висше управленско равнище;
  • в успешно посредничество при разрешаване на трудови и институционални конфликти и използването им за организационна промяна и развитие;
  • в организиране на следдипломни и професионални учебни форми за квалификационно и кариерно израстване;
  • в методическото обезпечаване и провеждане на научно-изследователска работа и в подготовката и супервизията на млади изследователи;
  • опитът е описан и публикуван в 17 авторски монографии.

 

 ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: целогодишен прием и компенсиращо взимане на пропуснати занятия със следващ цикъл.

Място

в гр. София - Secret Location , България, София, гр. София