Билети за Мениджърски умения и управление на екип

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, България, София

Мениджърски умения и управление на екип

Продължителност

Начало: 2019-01-17 10:00

Място

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, България, София

За събитието

17 – 18 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Водещ Цветелина Гюрова

Цели на обучението:

 • Участниците да придобият базови познания относно същността и механизмите за управление на хора и четирите базисни мениджърски функции;
 • Да се запознаят със собствения си управленски стил и да потърсят начини за развитието му;
 • Да осъзнаят, че няма „добър” или „лош” лидерски стил, а подходящ или неподподящ спрямо ситуцията и целите;
 • Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси;
 • Да развият  умения за разпознаване на екипните роли;
 • Да  развият умения за постигане на ефективност в работата на екипа.

 

Подход:

Интерактивно обучение, в основата на което е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за управление на хора и изграждане на екип. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за лидерство, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Насочване на вниманието към най-често изполвания от всеки участник стил при управлението на хора и процеси. Индивидуално внимание към типичните за всеки участник екипни роли.

Програма за обучение:

 • Отваряне на обучението – представяне на целите на обучението. Приемане на времева рамка и правила на работа. Споделяне на затруднения, свързани със заемането на мениджърска позиция, както и с развитието на екипа.
 • Лидерство и ръководство. Видове лидерски стилове. Попълване на Тест за лидерски стил. Дискусия относно предимствата и недостатъците на всеки стил, както и подходящи и неподходящи работни ситуации за приложението му.
 • Планиране на дейността. Изграждане на ефективна организация на работа.
 • Запознаване с концепцията за управление чрез цели. Важността на поставянето на цели. Индивидуални цели.
 • SMART цели – дефиниция и упражняване.
 • Вземане на решения в зависимост от спешността и важността на проблема. Матрица на Айзенхауер.
 • Делегиране – какво?, кога?, кой?, по каква причина? Дискусия и упражнения с даване на обратна връзка.
 • Същност на екипа. Условия една група да се нарече екип. Видове екипи. Значение на екипната работа за повишаване на ефективността. Пет фази в развитието на всеки екип. Упражняване на уменията за идентифициране на фазите. Ролята на ръководителя в хода на развитие на екипа.
 • Екипни роли според класификацията на Белбин. Ролеви поведения, свързани с изпълнението на целите и задачите. Попълване на тест на Белбин за ролите в екипа. Резултати от теста. Дискусия.
 • Организация на работата в екипа. Разпределяне на задачите и отговорностите. Фактори, които оказват влияние върху успеха и ефективността на екипа. Ролева игра за работа в екип.
 • Микроклимат в екипа. Принципи, правила и норми в екипа. Формални и неформални екипи. Какво сплотява един екип.
 • Затваряне на обучението и поставяне на индивидуални задачи за надграждане на уменията на участниците.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

 

Краен срок за записване – до 14 януари 2019 г.

Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.