Билети за ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, България, София

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Продължителност

Начало: 2018-10-11 09:00

Място

зала КИТОВ ЦЕНТЪР, България, София

За събитието

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

11 – 12 октомври 2018 г., 9.00 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Радослав Недялков

 

Описание на семинара

Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), ролята на основните отдели в постигането на добри финансови резултати. В допълнение семинарът създава в участниците основни умения по ценообразуване и себестойност и разбиране на влиянието им върху фирмата и клиентите.

 

Цели на семинара

След успешното завършване на този семинар обучаваните трябва да са в състояние:

 • да разбират ролята и функциите на счетоводно-финансовия отдел и взаимовръзката му с другите отдели;
 • да разбират целите, съдържанието, качествата и начина на изготвяне и представяне на финансовите отчети и влиянието на търговския отдел върху тях;
 • да разграничават оперативните, финансовите и инвестиционните дейности чрез интерпретация на финансовите отчети – баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци; защо нефинансовите специалисти често бъркат печалбите с паричните потоци;
 • да познават елементите на работния (оборотния) капитал, различните обръщаемости и връзката им с ликвидността на фирмата; да разбират влиянието на търговския отдел върху работния капитал и оттам върху ликвидността на фирмата;
 • да оценяват рентабилността на предприятието и възвращаемостта на инвестирания капитал чрез използване на финансовия анализ; разлика между надценка (mark up), брутен марж, оперативен марж, EBITDA марж и нетен марж;
 • да определят себестойност на произвеждани продукти и влиянието й върху ценообразуването; да определят (ВЕР) минимални продажби (количествени и стойностни) с цел достигане на планирани печалби;
 • да разбират отговорносттите при бюджетите и бюджетния процес; да съставят оперативни и инвестиционни бюджети и да разбират влиянието им върху ключовите индикатори за представяне (KPIs) и паричните потоци и печалбите.

 

Съществени понятия

За да постигнат целта на семинара, участниците ще усвоят следните основни понятия:

 • финансовите понятия приходи и постъпления; разходи – оперативни и инвестиционни; плащания – оперативни, инвестиционни и финансови; печалби – брутна, оперативна, EBITDA, EBIT; оперативни, инвестиционни и финансови парични потоци;
 • отчет за доходите (P&L), отчет за финансовото състояние (balance) и отчет за паричните потоци;
 • брутен марж (gross profit margin), оперативен марж (operating margin) и нетен марж (net margin); надценка (mark up); принос (contribution margin);
 • оперативни бюджети (OPEX) и инвестиционни бюджети (CAPEX);
 • работен (оборотен) капитал (working capital), обръщаемост на продукцията и стоките (Inventory turnover), среден период на събиране на вземанията (DSO), период на плащане на доставчиците (payables period);
 • видове разходи – директни и косвени; променливи и постоянни; по функционален признак.

 

ПРОГРАМА:

 

11 октомври (четвъртък)

Модул 1

– Финансовите отчети.

Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания и основни KPIs’. Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс. Работен капитал и управлението му.

Примери.

– Разходи, себестойност, ценообразуване.

Видове разходи, анализ на приходите и печалбата  при различни нива на разходите. Маржове.

Примери.

 

12 октомври (петък)

Модул 2

– Бюджетиране и планиране на печалбите и паричните потоци.

Бюджети и бюджетен процес. Най-често срещаните грешки в управленския процес. Оперативни и инвестиционни бюджети. Връзката между допусканията и основните KPIs.

Примери.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

 

Цена 540 лева с ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди от
„Матти Ди”.

 

Лекторът  Радослав Недялков е  инвестиционен и стратегически консултант с  над 15-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление в местни и международни фирми.
В Китов център води следните семинари:

 • Бюджетиране
 • Анализ на финансовите отчети
 • Кредитен анализ
 • Управленско счетоводство
 • Финанси за нефинансисти