Билети за Актуални правни проблеми за защитата на потребителите

х-л „Бристол Бест Уестърн”, България, Sofia

Актуални правни проблеми за защитата на потребителите

Продължителност

Начало: 2018-06-15 09:00

Място

х-л „Бристол Бест Уестърн”, България, Sofia

За събитието

На семинара детайлно ще бъдат разгледани практическите проблеми при сключването, изпълнението и прекратяването на договора за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК. Ще бъде направенпреглед на актуалната задължителна практика на ВКС и на СЕС по преюдициални запитвания по договори за потребителски кредити и ще бъдат посочени конкретни примери за неравноправни клаузи в договори за потребителски ипотечен кредит.

Акцент ще бъде поставен върху правните особености при предсрочната изискуемост на  кредита - предмет на договора за потребителски ипотечен кредит. Специално вниманието ще бъде обърнато на  упражняването на потестативното право за превръщане на разсрочения кредит в предсрочно изискуем. Ще бъдат разгледани и практическите проблеми в тази област.

Сред останалите теми на семинара са:

 - Сключване на договори за потребителски кредит при предварително установени от кредитора Общи условия

 - Защита на кредитополучателя по договора за потребителски кредит по ЗКНИП и ЗПК

 - Примери за неравноправни клаузи в договори за потребителски ипотечен кредит

 - Клауза за автоматична предсрочна изискуемост по договори за потребителски кредит

 - Механизми за решаване на спорове в рамките на Европейския съюз

 - Решаване на съдебни и извънсъдебни спорове

Лектори:

Красимир Машев  - съдия в Апелативен съд – София

Игнат Арсенов -  директор на Европейски потребителски център България